سونی در واکنش به طعنه ردموندی ها: دوران مایکروسافتی متفاوت به پایان رسیده است