نیروگاهی خورشیدی در آمریکا سالانه ۶۰ هزار پرنده را می‌کشد

تعداد زیادی از پرندگان هنگام پرواز بالای یک نیروگاه خورشیدی در آمریکا کشته می‌شوند و تا‌کنون راه‌حلی برای این مشکل پیدا نشده است.