نیروگاهی خورشیدی در آمریکا سالانه ۶۰ هزار پرنده را می‌کشد