خرید هواپیماهای خارجی به هر قیمتی! / ایران شروط موافقت امریکا را پذیرفت