رویانیان به کمیته اخلاق دعوت شد

با توجه به اظهارات رویانیان در خصوص سامانه هواداری، مسئول حقوقی فدراسیون پاسخ وی را ارائه کرد.