معاون وزیر جهاد کشاورزی پر کشیدن قیمت مرغ را تکذیب کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام تاکید کرد که قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف گران نیست.