معاون وزیر جهاد کشاورزی پر کشیدن قیمت مرغ را تکذیب کرد