بوت دوگانه اندروید؛ قابلیتی که شاید به موبایل های پیکسل راه پیدا کند