آمادگی کامل دستگاه های خدمت رسان در ایام بازگشایی مدارس