آیا داعش ابهت و قدرت سابق را دارد؟

از داعشی که روزی شمال عراق و سوریه را در تسخیر داشت حالا فقط مناطق محدودی باقی مانده است. ارتباط این مناطق بایکدیگر قطع شده و این گروه تروریستی هر روز ضعیف و ضعیف تر می شود. اما نکته حائز اهمیت  این است  که داعش یک گروه منحرف خطرناک است  که با وجود کمبود پول […]