یک دقیقه سکوت و ادای احترام برای گلبارنژاد در مراسم اختتامیه پاراالمپیک

 در مراسم اختتامیه پارالمپیک به خاطر درگذشت گلبارنژاد حضار و شرکت کننده گان سکوت اختیار کردند. برای مشاهده کلیک کنید.۱۳۱۰۸/۱۰۸