یک دقیقه سکوت و ادای احترام برای گلبارنژاد در مراسم اختتامیه پاراالمپیک