عذرخواهی مرتضوی خیلی دیر انجام شد/ در ملاقات‌ها هیچ کوتاهی و قصوری را قبول نمی‌نکرد