فراخوان شرکت در ورک‌شاپ «طرح و گسترش طرح» منتشر شد