رای انضباطی دربی ۸۳ صادر شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تخلفات رخ داده در دربی ۸۳ صادر کرد.