عربستان حقوق پرستاران بیمارستان‌ها را نمی‌دهد

کارکنان بیمارستانی در استان شیعه‌نشین الشرقیۀ عربستان سعودی به خاطر پرداخت نشدن دستمزدهای خود اعتصاب کرده‌اند.