علی، آغازی بود بر راه بلند انسانیت

اما غدیر را چهره ی دیگری نیز هست! چهره ای که نه از نگاه یک پیغامبر یا جانشین او ، که اینبار از نگاه آن که در میان مردمان منتظر ، در زیر حرارت آفتاب داغ و وحشی سرزمین عرب ، خیره بر دهان مبارک پیغامبرش ایستاده تا به گوش کند آنچه را که از […]