حزب مرکل شکست خورد

حزب صدر اعظم آلمان در انتخابات ایالتی برلین با شکست روبرو شد.