ابلاغ IPC، کشور فروشی و بصیرتی که نیست!

به گزارش ایمنا، در گیر و دار سردرگمی بخشی از جریان انقلابی بابت موضوع دیدار یک چهره سیاسی با امام خامنه ای و هیاهو و جنجال عده ای معدود سوپر انقلابی که با عوض کردن صورت مسأله به بهانه این دیدار و تدبیر امام امت، زمینه را برای تحمیل برخی مباحث به رهبر انقلاب فراهم […]