حذف خبر انتصاب ساعدی از سایت استقلال

ساعاتی پیش سایت باشگاه استقلال خبری را روی خروجی خود قرار داد.