کیا در پی تبدیل شدن به استانداردی برای هندلینگ است