گوشی های پیکسل گوگل به صورت رسمی ۱۳ مهر ماه رونمایی می شوند