علت پای پرانتزی از کودکی تا سالمندی

یک متخصص ارتوپدی علل پرانتزی شدن پاها در سنین مختلف را توضیح داد.