رابطه معنادار ساعات کاری طولانی و افزایش احتمال سکته مغزی؛ چه باید کرد؟