در کشور ما فقر فرهنگ مستند بینی وجود دارد

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایش فیلم مستند «شاعران مشروطه» به پایان رسیده است و جلسه نقد و بررسی این مستند با حضور مهدی باقر بیگی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار می شود. اکران این مستند با تقارن تاریخی که در رابطه با تاریخ شهادت میراز جهان گیر خان صوراسرافیل داشت از ۲تیر ماه در […]