تبدیل برخی کشورهای منطقه به انبار مهمات نیروهای مسلح را در "قدرت‌افزایی دفاعی" مصمم‌تر می‌سازد