هدفم کسب مقام اول بود/ در مسابقات دونفره می توانستیم قهرمان شویم