آمریکا از ترس انتخاب نشدن دوباره «حسن روحانی» به ایران فشار نمی‌آورد

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت ادعا کرد با وجود اینکه ایران برجام را نقض می‌کند اما واشنگتن چیزی نمی‌گوید زیرا نگران است حسن روحانی برای دوره دوم به ریاست جمهوری انتخاب نشود.