اولین اظهار نظر سخنگوی فارسی زبان وزارتخارجه آمریکا درباره ایران