جشن بوی مهر در انجمن امداد دانشجویی مردمی ایما برگزار شد