انعقاد اولین تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات تامین اجتماعی با ترکیه