رئیس تیم فرمول یک فراری از استراتژی به کار گرفته شده در رانندگی رایکونن حمایت کرد