ایرانسل از آزمایش موفقیت آمیز فناوری نسل ۴.۵ اینترنت خبر داد