اکثریت جهان اسلام از حقیقت غدیر بی خبر هستند

در طول تاریخ اجازه داده نشد که اکثریت مسلمانان به حقیقت و ماهیت غدیر پی ببرند و به همین دلیل امروزه اکثر آنها از این مساله بسیار مهم بی خبر هستند؛ وگرنه غدیر اینچنین در مظلومیت نبود.