چگونه چت بات ها می‌توانند به کسب و کارهای کوچک یاری می رسانند؟

چت بات ها امروزه در حال پررنگ تر شدن هستند و می توانند به کسب و کار شما کمک بزرگی بکنند.