معصومه ابتکار دست به شکایت زد

معصومه ابتکار’ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی اتهام زنی یک خبرگزاری داخلی علیه وی و مادرش گفت: نه به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بلکه به عنوان معصومه ابتکار شکایت می کنم و وکیلم در حال تنظیم شکایت نامه است.