جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار ۱۳۹۵ در تهران

روز آزادی نرم افزار (SFD) روزی است که طرفداران نرم‌افزار آزاد در سراسر جهان آن را جشن می‌گیرند.