تایلند قوانین مالیاتی را برای حوزه اینترنت و فناوری دشوارتر خواهد کرد