فیلمی از درگ بوگاتی ویرون و نیسان GTR

http://www.mashin.ir/mag/content/uploads/2016/09/drag-race.mp4