صندوق کمیته امداد ولایت ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد