مونیز: تحریم‌هایی که طبق برجام، قرار بوده برداشته شود، برداشته شدند