باید تلاش کنیم سال آینده ۵۱ درصد زائران کشورمان از طریق مرز سومار به عتبات بروند