اجراى طرح جمع‌آورى تنباکوهاى میوه‌اى در انتظار نظر دیوان عدالت ادارى

رییس دفتر سلامت محیط و کار از توقف طرح جمع آورى تنباکوهاى میوه‌اى به علت شکایت برخى کارخانجات خبر داد.