رئیس مرکز آمار از مردم پوزش خواست

رئیس مرکز آمار به خاطر اشکالاتی که در سیستم سامانه ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن بوجود آمده بود از مردم پوزش خواست.۱۷:۵۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر