دیدار معاونان وزرای خارجه ایران و قزاقستان

معاونان وزرای خارجه ایران و قزاقستان با هم دیدار و گفتوگو کردند.