آمانو: آژانس نقشی ضروری در حصول برجام ایفا کرد/ در حال راستی‌آزمایی هستیم