اگر آحاد مردم از باب نهی از منکر از اقدامات نیروی انتظامی حمایت کنند، مقابله با مفاسد اجتماعی بهتر خواهد شد