متادون مورد تایید بهزیستی است

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: مصرف متادون تحت نظر پزشک و در صورت استفاده بجا، یکی از برون رفت های خوب ما از حوزه اعتیاد به ویژه اعتیاد پرخطر است و مصرف آن را برای اعتیاد تائید می کنیم.