موافقت یونانی ها برای برگزاری انتخابات زود هنگام

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد یونانی ها خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.۱۷:۵۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر