حتر دو روز قبل از ترور علیه شاه اردن چه گفت (ویدیو)

پس از ترور علی حتر، یوتیوپ منتشر کردند که نشان می دهد ناهض حتر نویسنده اردنی قبل از ترور سخنانی علیه عبدالله دوم پادشاه اردن بر زبان آورده بود….